Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Gottfrid Holmlund – en föregångsman

En av de mer betydande före­gångsmännen inom hembygdsforskningen nolaskogs (och även annorstädes!) var född i grundsundabyn Godmark år 1884. Han var folkskollärare till yrket och gjorde stora insatser för att genom föreläsningar och skolundervisning presentera och popularisera sina egna och and­ras vetenskapliga rön på det lo­kalhistoriska området.

Hans namn var Gottfrid Holmlund.

År 1936 gick Holmlund bort, endast 52 år gammal. Under sin verksamma tid som folkskollära­re på olika orter – Njurunda, Gideå, Kiruna, Husum och Järved – hade han bedrivit en omfattande lokalhistorisk forskning. Han med­verkade i en rad tidskrifter och dagstidningar med artiklar och artikelserier. Under en följd av år fungerade han även som lo­kalombud för riksantikvarieämbe­tet.

Vad man trots allt först kom­mer att tänka på när man hör Gottfrid Holmlunds namn, är den­nes föredömliga och självupp­offrande utgrävningar av de me­deltida bebyggelselämningarna vid Kyrkesviken under åren 1931 — 1934. Grävningsrapporter och fynd från denna undersökning bearbetas för närvarande för publicering av Örnsköldsviks museum.

I år, exakt 30 år sedan Gottfrid Holmlunds bortgång, har Grundsunda hembygdsförening förärats dennes efterlämnade hand­lingar! Detta material består – så vitt jag förstår – till stor del av Holmlunds privata släkt­forskning, renskrivet på maskin och alfabetiskt systematiserat av sonen Sune Holmlund (1919-1977).

Dessutom torde ett antal pärmar med ren hembygdsforskning åter­finnas; excerpter ur diverse arkivalier som domböcker, kyrko­böcker, kamerala handlingar et­cetera.

Härutöver ingår även tidningsklipp, avskrifter och ma­nuskript till Kyrkesviken-rapporterna, publicerat material samt korrespondens med mera.

Även detta intressanta material har på ett utomordentligt sätt bearbetats av Sune Holmlund.

Att Gottfrid Holmlunds efter­lämnade handlingar på detta sätt så att säga återbördas till Grundsunda, är särskilt glädjande eftersom Holmlund länge förespråkade bildan­det av en hembygdsförening i sin hemsocken.

Det bör även påpekas att delar av Holmlunds hembygdsforskningsalster sedan tidigare finns i hembygdsföreningens ägo.

Förhoppningsvis kan några ”godbitar” ur Gottfrid Holmlunds omfattande produktion i framtiden återges i Grundsunda-skorven!

Leif Grundberg.

Skorven 3 1986 sid. 23.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tema Mission News av Compete Themes.