Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Grundsunda får kommunal badplats vid Sandviken 1950

Grundsunda kommunalfullmäktige beslöt vid sammanträde i går att arrendera nedre området av IOGT:s badplats vid Sandviken för 20 år med en arrendesumma av 50 kr per år. (995 kr mätt med dagens konsumentprisindex)

För att hindra orent vatten från fabriken att tränga fram till badplatsen beslöts anslå 6000 kr (119 400 kr) till igenfyllandet av Vörtskärssundet.

Vid badplatsen planeras anläggandet av trampoliner samt uppförande av badhytter.

För inköp av en motorbrandspruta att förläggas till Kasamark anslogs 6000 kr.

Husums Köpmannaförenings anhållan att fullmäktige skulle besluta om tid för gemensam lunchstängning föranledde ingen åtgärd, då fullmäktge ansåg att denna fråga borde avgöras av köpmännen.

Statens Järnvägars anhållan om att ett trafikutskott skulle tillsättas bifölls och valda blev kommunalfullmäktiges ordförande Ferd. Lindkvist och överingenjör B. E. J. Diedrichs.

Estländska Nationalföreningens anhållan om anslag avslogs.

Till ledamöter i hyresnämnden valdes herr Alexius Molin och Torsten Dahlberg.

Med anledning av begäran om anläggande av vatten- och avloppsledningar på Änget beslöts tillsätta en kommitté med uppgift att påskynda arbetet med utomplansbestämmelser för detta område samt att verkställa en grundlig undersökning om kostnaderna för vatten och avlopp även för Husbyn och hela det närliggande området.

Herr Johan Sjödin hade inkommit med begäran om utredning angående bättre avrinning av Gammelåbäcken, i vilken en del fastighetsägares avloppsledningar utmynnar. För utredningen anslogs 2000 kronor.

Till kommitté att handha utredningen valdes herr Johan Sjödin, överingenjör B. E. J. Diedrichs och kommunalbyggmästare R. Sundkvist.

Till fullmäktige hade inkommit ett förslag om anläggandet av ett fritidsområde på Mon i Husum i samband med idrottsplatsens anbyggande.

Vidare skulle anläggas lekplats för barn, planteringar och ev. folkpark.

Förslaget kunde dock ej upptagas till behandling, då det inkommit efter det sammanträdet blivit kungjort, varför frågan upptagas först vid nästa sammanträde.

Örnsköldsviks Allehanda 10 juli 1950.

Kommentarer är stängda.

Tema Mission News av Compete Themes.