Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Skolstriden i Grundsunda

Kommerskollegium har den 5 oktober meddelat utslag i anledning af de besvär Gudmundrå församling anfört mot K. bfhdes i länet utslag den 30 sistlidne okt. 1902 ifråga om kostnadernas bestridande för församlingens skolväsende. Vi anföra här in extenso slutklämmen i kommerskollegii utslag;

”K. Kommerskollegium har låtit hand­lingarne i detta mål sig föredragas; och som af hvad i ärendet förekommit uppen­barligen framgår att skolan vid Husums sågverk, om än från början af enskild natur, dock alltsedan 1875 till alla delar tillhört och ingått i Gudmundrå sockens skolväsende, samt kostnaden för denna sko­la sålunda bör, jämlikt 57 paragrafen i stadgan angående folkundervisningen i ri­ket den 10 dec. 1897 bestridas af försam­lingen i dess helhet, såvida ej annorlunda därom Öfverenskommes; alltså och då den är 1875 träffade öfverenskommelsen om kostnadens utgörande för omnämnda skola icke afsett någon bestämd tid samt försam­lingen följaktligen ägt full befogenhet att, såsom å kyrkostämman den 26 januari

1902 skett fatta beslut därom att berör­da öfverenskommelse icke vidare skulle gälla, och enär det vid sådant förhållande måste åligga Gideå och Husums aktiebolag och förvaltaren Olsson att lika med Grund­sunda församlings öfriga skatteskyldiga medlemmar deltaga efter sitt fyrktal uti de i och för skolväsendets behof för år 1902 bestämda afgifter, samt Grundsunda församling, som icke vägrat att svara för samma års kostnader for skolorna vid Huums sågverk eller att ersätta sågverksägarne de af dem under året hafda utgifter för dessa skolor, numera också å kyrkostämma den 27 oktober 1902 fattadt beslut om upptagande i 1903 års utgiftsstat af ett för berörda ändamål afsedt belopp, finner kammarkollegium skäligt att, med undan rödjande af konungens befallningshafvandes utslag, ogilla Gideå och Husums aktiebolags och förvaltaren Olssons i målet förda talan; Gideå och Husums aktiebolag dock obetaget att i fråga om den vidare ersättningsskyldighet, som bolaget kan förmena åligga församlingen utöfver det härför af densamma anvisade belopp, särskildt i laga ordning anhängiggöra och utföra den talan, hvartill fog må förefinnas.”

Vesternorrlands läns tidning den 10/12 1903.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tema Mission News av Compete Themes.