Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Grundsunda får kommunal badplats vid Sandviken

Grundsunda kommunalfullmäktige beslöt vid sammanträde i går att arrendera nedre området av IOGT:s badplats vid Sandviken för 20 år med en arrendesumma av 50 kronor per år.

För att hin­dra orent vatten från fabriken att tränga fram till i badplatsen beslöts anslå 6000 kronor till igenfyllan­det av Vörtskärssundet. Vid badplatsen planeras an­läggandet av trampoliner samt uppförande av badhytter.

För inköp av en motorbrandspruta att förläggas till Kasamark anslogs 6000 kronor.

Husums Köp­mannaförenings anhållan att full­mäktige skulle besluta om tid för gemensam lunchstängning föran­ledde ingen åtgärd, då fullmäktige ansåg att denna fråga borde avgöras av köpmännen.

Statens Järnvägars anhållan om att ett trafikutskott skulle tillsät­tas bifölls och valda blev kommunalfullmäktiges ordförande Ferd. Lindkvist och överingenjör B. E. J. Diedrichs.

Estländska National­föreningens anhållan om anslag avslogs.

Till ledamöter i hyresnämnden valdes hrr Alexius Molin och Torsten Dahlberg.

Med anledning av begäran om anläggande av vatten- och avloppsledningar på Änget beslöts tillsätta en kommitté med uppgift att påskynda arbetet med utomplansbestämmelser för detta område samt att verkställa en grundlig undersökning om kostnaderna för vatten och avlopp även för Husbyns och hela det närliggande området.

Hr Johan Sjödin hade inkommit med begäran om utredning angående bättre avrinning av Gammelåbäcken, i vilken en del fastighetsägares avloppsledningar utmynnar. För utredningen anslogs 2000 kronor.

Till kommitté att handha utredningen valdes hr Johan Sjödin, överingenjör B. E. J. Diedrichs och kommunalbyggmästare R. Sundkvist.

Till fullmäktige hade inkommit ett förslag om anläggandet av ett fritidsområde på Mon i Husum i samband med idrottsplatsens byggande.

Vidare skulle anläggas lekplats för barn, planteringar och ev. folkpark. Förslaget kunde dock ej upptagas till behandling, då det inkommit efter det sammanträdet blivit kungjort, varför frågan upptas först vid nästa sammanträde.

ÖA 10 juli 1950.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tema Mission News av Compete Themes.